طبقه بندی راه بر اساس پستی و بلندی منطقه(نشریه 415)

برای طراحی راه در ایران از آیین نامه طرح هندسی راه های ایران(نشریه 415) استفاده میکنیم.

لینک دانلود نشریه 415 – آیین نامه طرح هندسی راه های ایران

 

طبق نشریه 415، بخش 3-3، راه های کشور از نظر پستی و بلندی به شرح زیر طبقه بندی شده است.

راه هموار(دشتی)

زمین محدوده عبور راه، هموار(دشت) بوده و شیب خط بزرگترین شیب زمین محدوده عبور و شیب طولی راه، حداکثر به 3 درصد میرسد. راه دارای خاکریزهایی به بلندی تا 2.5 متر و گاهی برش های کم عمق میباشد.

 

راه تپه ماهوری

زمین محدوده عبور، پستی و بلندی ملایمی داشته و خط بزرگترین شیب زمین، عموماً دارای شیب 3 تا 7 درصد است. بلندی خاکریزها گاهی از 2.5 متر نیز بیشتر و عمق برش ها معمولاً کمتر از 9 متر است. شیب طولی راه، عموماً از حداکثر مجاز کمتر است.

 

راه کوهستانی

راه از دامنه کوه، تپه های بلند و دره های گود میگذرد و گاهی دارای برش های عمیق و پل های بزرگ یا خاکریزهای بلند است. خط بزرگترین شیب زمین، دارای شیب بیش از 7 درصد است. شیب طولی راه، در موردهای متعدد و در طول های قابل ملاحظه، به حداکثر مجاز میرسد.