جزئیات بارگذاری

سقف اجرا شده با تیرچه و بلوک از انواع سقفهای با پشت بند(تیرک دار) بتنی است که تحمل فشار به بتن بالایی با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر واگذار می گردد و کشش توسط میلگردهای کششی تیرچه(میلگردهای تحتانی تیرچه) تحمل می شود.

سقف تیرچه بلوک
سقف تیرچه بلوک

دانلود نشریه 94 : تیرچه های پیش ساخته خرپایی، مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها(آماده نیست)

 

محاسبه وزن یک نمونه سقف تیرچه بلوک:
شکل زیر قسمت سازه ی باربر از یک سقف تیرچه بلوک را نشان می دهد. بر روی دال بتنی ، چند لایه ی دیگر از جمله پوکه آجر با ملات سیمان و موزاییک با وزن 200 کیلوگرم و در زیر سقف یک لایه گچکاری و اندود گچ با وزن 50 کیلوگرمدر نظر گرفته شده و به محاسبات اضافه شده است.
تیرچه
تیرچه
وزن پوشش روی دال بتنی 200 کیلوگرم و وزن ملات گچ و خاک و اندود گچ 50 کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
وزن پوشش روی دال بتنی 200 کیلوگرم و وزن ملات گچ و خاک و اندود گچ 50 کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

برای این محاسبات از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(بارهای وارد بر ساختمان) استفاده شده است. شما میتوانید از پیوست شماره 1-6 این آیین نامه جرم مخصوص اجزای مختلف ساختمان را برای محاسبات روبرو بدست آورید.

دانلود مبحث ششم