محاسبه حجم رویه و اساس توسط Civil3D

در آموزش های مقدماتی Civil3D روش بدست آوردن احجام عملیات خاکی آموزش داده شد. با فراگیری این آموزش قادر خواهید بود دو جدول(به طور مجزا از جدول احجام عملیات خاکی)، یکی برای قشر رویه و دیگری برای مجموع اساس و زیراساس از نرم افزار، خروجی بگیرید.

materialtable

مطالعه این آموزش تنها از طریق خرید اینترنتی و دانلود فایل PDF ممکن میباشد.

لینک به آموزش