نحوه کشیدن قوس در SAP و ETABS

در صورتی که نیاز دارین یک قوس را در SAP مدل کنید یک فایل جدید باز کنید و گزینه ی Grid only را انتخاب کنید. و در جهت X و همچنین Y عدد 2 را وارد کنید. Grid spacing را 10 در نظر بگیرید.

نحوه کشیدن قوس
برای هر دو جهت X و Y عدد 2 را وارد کنید

 

یک تیر 5 متری مطابق شکل طوری رسم کنید که بر تیر 10 متری افقی، عمود باشد. در شکل پایین به نقطه ی قرمز رنگ(که محل برخورد دو تیر میباشد) دقت کنید. در نرم افزار نشانگر موس را بر روی این نقطه بگیرید و در پایین صفحه نرم افزار مختصات آن را یادداشت کنید. مختصات (X , Y) آن باید (0 و 5) باشد. جلوتر به آن نیاز خواهیم داشت.

یک تیر با طول 5 مطابق شکل رسم کنید
یک تیر با طول 5 مطابق شکل رسم کنید

تیر 5 متری را Select کرده و از منوی Edit گزینه ی Replicate را انتخاب کنید

از منوی Edit گزینه ی Replicate را انتخاب کنید.
از منوی Edit گزینه ی Replicate را انتخاب کنید.

تب Radial و بعد گزینه ی Parallel to Z را انتخاب کنید. نقطه ی X:5 و Y:0 در حقیقت نقطه ی پایینی از تیر 5 متری می باشد. این نقطه ای هست که تیر حول آن موازی با محور Z خواهد چرخید. تعداد را برابر 36 و زاویه را برابر 10 قرار دهید.

 

تنظیم رسم 36 قطعه با فواصل 10 درجه
تنظیم رسم 36 قطعه با فواصل 10 درجه

خطوط با فواصل 10 درجه ای ترسیم میشود. نقاط انتهایی تیرها را به هم وصل کنید تا مشابه شکل زیر یک نیم دایره با خطوط شکسته ترسیم شود.

Replicateبعداز عمل Replicate

 

 

تیرهای اضافی را پاک کنید تا شکل نهایی مشابه زیر شود:

شکل نهایی بعداز Replicateشکل نهایی بعداز Replicate

 

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان