پروژه راهسازی شماره یک – قسمت اول

دانلود فایل خام این پروژه (PASSWORD: www.omran-omran.com)

(شامل خطوط توپوگرافی و سورفیس ساخته شده در یک فایل متریک Civil3d 2011)

دانلود آیین نامه طرح هندسی راه ها (کد 161)

 

درباره ی پروژه:


طبقه ی راه:در این پروژه راهسازی، طبقه ی راه از نوع تپه ماهوری با شیب متوسط 3 تا 7 درصد است. در این گونه مناطق نسبتاً ناهموار بلندی خاکریزها گاهی از 2.5 متر تجاوز میکند و عمق برش ها معمولاً کمتر از 9 متر است.

سرعت طرح: سرعتی است که طراح در آن سرعت، ایمنی وسایل نقلیه و سرنشینان آن راصد در صد تضمین میکند مشروط به اینکه سایر اجزاء راه همچون وسیله ی نقلیه و راننده فاقد ایراد باشد. عوامل اصلی در تعیین سرعت طرح درجه ی راه و طبقه راه است.

طبق بند 4-3-4 آیین نامه ی طرح هندسی راه های ایران، جاده اصلی معمولی در طبقه ی راه تپه ماهوری سرعتی بین 80 تا 100 کیلومتر بر ساعت خواهد داشت.

انتخاب سرعت طرح
انتخاب سرعت طرح

 

مقطع عرضی راه: این مسیر در هر طرف خط مرکزی یک خط عبور دارد. پس در حالت کلی یک راه دو خطه به حساب می آید. نوع راه اصلی معمولی است با حداقل عرض آسفالت برابر 7.3 متر(3.65 متر در هر طرف) و دو شانه 1.85 متری در هر طرف. حریم جاده اصلی معمولی 45 متر یا 22.5 متر از هر طرف است.

 

شیب طولی: طبق بند 5-4-3 و جدول 5-22 آینن نامه طرح هندسی راه ها (کد 161)، حداکثر شیب طولی راه 5 درصد و در سرازیری حداکثر تا 6 درصد خواهد بود. در صورت نزدیک شدن شرایط توپوگرافیک به مناطق کوهستانی و افزایش شیب طولی زمین، میتوان شیب طولی خط پروژه را تا حدی برای مناطق کوهستانی بیشتر در نظر گرفت و این به دلیل جلوگیری از افزایش بیش از حد هزینه ی احداث راه میباشد.

انتخاب شیب طولی
انتخاب شیب طولی

 

شعاع حداقل، ضریب اصطکاک جانبی، دور: برای بدست آوردن شعاع حداقل، به مقادیر دور یا Super Elevation و همچنین ضریب اصطکاک جانبی f نیاز داریم. با بررسی بخش 5-3 آیین نامه طرح هندسی راه ها ضریب اصطکاک برای سرعت 100 ، 0.11 و دور 8% در نظر گرفته میشود. و با توجه به این دو شعاع حداقل 414  بدست می آید.

 

شعاع حداقل پیچ
شعاع حداقل پیچ

 

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان