عکس های برداشت شده از Google Earth

توپوگرافی و تصاویری که از Google Earth گرفته میشود تنها برای یک دید کلی و ابتدایی مناسب میباشد. برای طراحی و محاسبات دقیق، باید از توپوگرافی و تصاویری استفاده کرد که با دقت بالا بدست آمده اند. تصاویر زیر مقایسه ای است بین عکسهایی که از Google Earth در ارتفاع های متفاوت بدست آمده است. عکس زیر در ارتفاع 3189 بدست آمده است. این عکس به این دلیل برای مقایسه انتخاب شده است که به علت وجود شاخه های چند راهی، امکان مشاهده ی خطا برای ما بیشتر خواهد بود. نکته ی قابل توجه که در ادامه بررسی میشود این است که با فاصله گرفته از مرکز عکس، اختلاف عکسهای بدست آمده در ارتفاع های متفاوت بیشتر شده و واضحتر خواهد بود.

google earth image

 

برای مثال به دو عکس زیر که روی هم انداخته شده و با هم مقایسه شده اند دقت کنید. تصویر واضحتر، از ارتفاع 329 متر برداشت شده است و با مرکز تصویر قبل که از ارتفاع 3189 متر برداشته شده بود مقایسه شده است. همانطوری که مشخص است تا حد مطلوبی با هم منطبق هستند.

 

حال از مرکز عکس اول فاصله میگیرم و به سمت شاخه های سمت چپ راه پیش میرویم. اختلاف دو عکس با دو ارتفاع 3189 و 329 بیشتر میشود.

 

حال به سمت بالا رفته و شاخه های بالایی را در دو عکس با دو ارتفاع مختلف مقایسه میکنیم. ناهمخوانی ها بیشتر میشود.

 

با توجه به اینکه سطح زمین یک حالت کروی دارد و مسطح نیست، تصاویر گرفته شده از Google Earth دقت مناسب برای طراحی را ندارد. باید بدانیم که Google Earth هرگز جایگزینی برای نقشه برداری و عکسهای تطبیق داده شده با توپوگرافی واقعی نخواهد بود و تنها میتواند برای یک دید کلی داشتن از سطح زمین مفید باشد.

برگرفته از سایت http://beingcivil.typepad.com

لینک مطلب

نویسنده: سهند فرشادمنش

نویسنده بخش راهسازی و آموزش نرم افزار Civil3D دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته ی عمران – دانشگاه گیلان