استفاده از قابلیت Overhang Correction در ساخت سورفیس کریدور

گاهی در ساخت مقاطع عرضی خطوط تعیین کننده مقطع عرضی به درستی تشکیل نمیشود. برای مثال در شکل زیر خط مقطع عرضی از سمت چپ ابتدا به بالای شانه ی خاکی متصل شده، سپس به پایین جدول و سپس به بالای مقطع...

توضیحاتی در مورد کدهای اسمبلی(Daylight و Datum در ساخت سورفیس کریدور)

در آموزش های مربوط به ساخت سورفیس کریدور، برای ساخت سورفیس کریدور از منوی مشخص شده در شکل زیر کد Datum را به کریدور اضافه کردیم. به لیست باز شده در شکل زیر دقت کنید. سپس مطابق شکل زیر کد Daylight را به...